top of page

Šautuves Noteikumi

Lai racionāli un efektīvi izmantotu darba laiku un ekonomētu apmeklētāju laiku, lūdzam iepriekš rezervēt sev vēlamo apmeklēšanas laiku un to ilgumu zvanot pa tālruni 20 000 562 vai rakstot trapitava@gmail.com!

Šautuves apmeklētāju vecums.

Šautuvēs ir noteikts treniņu šaušanas vai šaušanas sporta sacensību dalībnieku minimālais vecums pēc Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma 34. panta 6.daļas ir:

NO 12 LĪDZ 16. GADIEM

B vai C kategorijas mazkalibra vītņstobra medību un sporta šaujamieročiem, kuru munīcijai ir apmales kapsula (t.i. īsstobra un garstobra šaujamieroči);

D kategorijas šaujamieročiem (t.i. garstobra-gludstobra šaujamieroči).

NO 16. GADIEM

atļauts šaut ar visiem pārējiem B un C kategorijas šaujamieročiem (t.i. visi šaujamieroči, izņemot automātiskos šaujamieročus, militāros ieročus)

ŠAUTUVES NOTEIKUMI APMEKLĒTĀJU IEVĒRĪBAI:

Katram apmeklētajam, kurš vēlas izmantot šautuves pakalpojumus, ierodoties šautuvē, ir jāiepazīstas ar drošības tehnikas noteikumiem, kā arī jāparakstās apmeklētāju reģistrācijas žurnālā, ar to apliecinot savu pilsonību un juridisko atbildību par doto noteikumu ievērošanu.

Personas, kurām nav attiecīgo šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas, treniņšaušanu vai šaušanu sporta sacensībās veic tikai sertificēta šaušanas instruktora vai trenera (pasniedzēja) vadībā.

Šautuvē aizliegts izmantot ieroci personām, kuras ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

Instruktora un trenera (pasniedzēja) likumīgās prasības šautuvē personām ir obligātas.

Par konkrētām darbībām ar ieroci ir atbildīgs ieroča lietotājs.

Šaušanas sporta sacensības šautuvē notiek pēc šaušanas sporta federācijas apstiprinātiem sacensību noteikumiem un saskaņā ar federācijas apstiprināto sacensību nolikumu.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN NOTEIKUMI:

1. Šaušanas nodarbības notiek šautuves sertificēta šaušanas instruktora vai šaušanas sporta speciālista (trenera) vadībā, sacensības – sertificēta tiesneša vadībā un pēc tā komandas.

2. Instruktors, tiesnesis vai treneris kontrolē, kā persona ievēro drošības prasības.

3. Drošības prasības un šaušanas instruktora, tiesneša vai trenera rīkojumi ir saistoši

visām personām, kas atrodas šautuvē.

4. Aizliegts rīkoties ar ieroci personai, kura ir alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai kurai ir slikts veselības stāvoklis, kas ieroča izmantošanas laikā var izraisīt personas nekontrolētu rīcību un nejauša šāviena izdarīšanu. Ja šaušanas trenerim, tiesnesim vai instruktoram ir pamats uzskatīt, ka persona ir apreibinošu vielu iespaidā vai tādā veselības stāvoklī, kādā nevar droši izmantot ieroci, viņš neatļauj izmantot ieroci.

5. Persona ir šaušanas pozīcijā un pie šaušanas līnijas tikai ar trenera, tiesneša vai instruktora atļauju. Ieroci un munīciju persona neatstāj bez uzraudzības un nedod citām personām (izņemot treneri, tiesnesi vai instruktoru).

6. Ja pie mērķa vai šaušanas bīstamajā sektorā atrodas cilvēks, dzīvnieks vai neparedzēts šķērslis, ieroci aiztikt aizliegts.

7. Persona, kurai ir ieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauja, treniņšaušanu var izdarīt pastāvīgi ar šaušanas instruktora vai trenera atļauju, bet pēc šaušanas doties pie mērķa – tikai pēc viņa komandas.

8. Ieročus pielādē un šauj ar tiem pēc trenera, tiesneša un instruktora komandas.

9. Ieroci šaušanai pielādē, atrodoties uz šaušanas līnijas. Ieroci vērš mērķa virzienā, tēmē un šauj ar to tikai uz mērķi, atrodoties uz šaušanas līnijas (vietas). Blakus esošo personu ieročus aiztikt aizliegts.

10. Citām personām aizliegts novērst uzmanību vai citādi traucēt personu, kura izdara šaušanas vingrinājumu.

11. Visas personas pārtrauc šaušanu pēc trenera, tiesneša un instruktora komandas “Stop”, kas dota mutiski vai citā saprotamā veidā un valodā, neatstājot savu vietu pie šaušanas līnijas, un uzrāda ieroci trenerim, tiesnesim vai instruktoram.

12. Persona, kura beigusi šaušanu, paliek uz šaušanas līnijas līdz noteiktai komandai un var doties pie mērķiem tikai pēc tam, kad ir saņemta šaušanas instruktora, tiesneša vai trenera atļauja.

13. Personām, kas neizdara treniņšaušanu vai nepiedalās sacensībās, uz šaušanas līnijas atrasties aizliegts, tām jāatrodas atpūtas vietā vai pie katra laukuma atzīmētā “gaidīšanas vietā”.

14. Ārpus šaušanas līnijas personai aizliegts ar ieroci tēmēt vai citādi gatavoties šaušanai un vērst ieroci pret cilvēkiem.

15. Aizejot no šaušanas līnijas, persona pārliecinās, vai ieroča patrontelpā un aptverē nav palikusi munīcija. Aizliegts aiziet no šaušanas līnijas, ja ierocis ir pielādēts un sagatavots šaušanai.

16. Persona nekavējoties ziņo trenerim, tiesnesim vai instruktoram par jebkuru apstākli, kas varētu apdraudēt personas drošību.

17. Persona, kura izdara treniņšaušanu vai piedalās šaušanas sacensībās, un personām, kas atrodas tuvu šaušanas līnijai, obligāti jālieto ausu aizsarglīdzekļi (austiņas).

18. Ieroči pastāvīgi ir personas uzraudzībā. Jebkuros apstākļos ar ieroci persona rīkojas tā, it kā tas būtu pielādēts un sagatavots šaušanai.

19. Par konkrētām darbībām ar ieroci treniņos un sacensībās ir atbildīgs ieroča lietotājs.

20. Persona ar parakstu apliecina, ka ir iepazinusies ar šīm prasībām un ir atbildīga par to ievērošanu.

bottom of page